JMR Foundation

JMR Foundation

JMR FOUNDATION

நமது JMR Foundation -ன் நிறுவனர் திரு. ஜோஸ் மைக்கிள் ராபின் மற்றும் புனித வின்சென்ட் தே பவுல் ஆலஞ்சி கிளைச் சபை சார்பில் ஏழைக்கு வீடு திட்டத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட வீடு,  11.10.2020  காலை 8.00 மணியளவில் அருட்பணி. மரிய சூசை வின்சென்ட் அவர்களால் அர்ச்சிக்கப்பட்டு பயனாளி திரு. மத்தியாஸ் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதில் மன மகிழ்வும். நிறைவும அடைகின்றோம். இயன்றதை செய்வோம் இயலாதவர்க்கே…!

Our Business

JMR Foundation

JMR FOUNDATION நமது JMR Foundation -ன் நிறுவனர் திரு. ஜோஸ் மைக்கிள் ராபின் மற்றும் புனித வின்சென்ட் தே பவுல் ஆலஞ்சி கிளைச் சபை சார்பில் ஏழைக்கு வீடு திட்டத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட வீடு,  11.10.2020  காலை 8.00 மணியளவில் அருட்பணி. மரிய சூசை வின்சென்ட் அவர்களால்...

Malaysian Cleansing Services Sdn & Bhd

Initiated and implementing many developmental projects directly and also through NGO’s & community based organizations. Major focus is on creating income generation programs for women and unemployed youths. Sponsoring skill training programs and encouraging rural...

VTO Consulting

What We DoSince 2010, we have been providing peace of mind for our client by offering the right solutions for them. We are providers of IT services in Toronto and our mission is ensures you stay up and running at all times. Entirely cloud based Any number of devices...

Quick Logistics LLC

QUICK LOGISTICS LLC is one of the largest, multi-disciplined engineering, contracting and construction company in the Sultanate of Oman. Established in the year 2007. Quick Logistics LLC is the name behind many of the Middle East's most advanced and prestigious...

VB Mart

Indian Expats in Oman are often on the lookout for Indian grocery stores. We at VB Mart specialize in procuring products from India and delivering them directly to you. Right from fresh Fruits and Vegetables, Rice & Dals, Spices & Seasonings to Packaged &...

Vasanta Bhavan

Vasanta Bhavan prepares the food in such a way it is not only tasty it is healthy also. When the name Vasanta Bhavan is chosen its iconic in itself for vegetarian cuisine from southern part of India. Food that every household has some combination in the South, is...

Rise Global Mart

RISE GLOBAL MART Like Good Food Alliance and ThaiNilam one more initiative is being unveiled today from The Rise eco system- Rise Mart. With a grand vision to becom a globally spread Hyper Mart. Mr. Jose Mikle Robin will head it. Wish great luck!! The RISE is an...

Oasis Smart services & Trading

Oasis Smart has its expertise in IT & Telecom, Security & Automation, Civil & MEP Company, Specialized in IT & Security automation, Fiber Optic, Copper cabling & ProjectManagement. We provide IT Support Services to pc's. servers etc, with depth of...

Biotab7

We love chemical science. Our goal is to put the latest advances into practical use. Our international team of chemists and scientists are backed by experienced business and technology networks. We pride ourselves on being environmentally ethical and mindful. Biotab7...

Global Business Synergy

Global Business Synergies (GBS)leverages the competitive advantage of successful companies and organizations by establishing linkages with global partners and organizations to increase productivity and competitiveness.Contact UsMr. AlvitoOur BusinessQuick Links Media...

Quick Links

Contact Us

No:14, North Mada Road,
Sri Nagar, Saidapet,
Chennai – 600015

info@jmrgroup.org

+91-83003 34716

+91-93840 58113

Industries

 • Construction
 • Real Estate
 • Financial Services
 • Consumer Goods & Distribution
 • Media & Technology
 • Energy & Resources
 • Manufacturing
 • Transportation & Hospitality

Malaysian Cleansing Services Sdn & Bhd

Malaysian Cleansing Services Sdn & Bhd

Initiated and implementing many developmental projects directly and also through NGO’s & community based organizations. Major focus is on creating income generation programs for women and unemployed youths. Sponsoring skill training programs and encouraging rural talents through incubation centres. 

We have also invested heavily in keeping abreast with the latest industry technology and supplies, constantly upgrading our inventory and workforce to meet new and evolving challenges. These efforts have ensured that we have always been an outstanding and pioneering force within our field. We pride ourselves in delivering the best to our clients and will continue to do so well into the future.

Our Business

JMR Foundation

JMR FOUNDATION நமது JMR Foundation -ன் நிறுவனர் திரு. ஜோஸ் மைக்கிள் ராபின் மற்றும் புனித வின்சென்ட் தே பவுல் ஆலஞ்சி கிளைச் சபை சார்பில் ஏழைக்கு வீடு திட்டத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட வீடு,  11.10.2020  காலை 8.00 மணியளவில் அருட்பணி. மரிய சூசை வின்சென்ட் அவர்களால்...

Malaysian Cleansing Services Sdn & Bhd

Initiated and implementing many developmental projects directly and also through NGO’s & community based organizations. Major focus is on creating income generation programs for women and unemployed youths. Sponsoring skill training programs and encouraging rural...

VTO Consulting

What We DoSince 2010, we have been providing peace of mind for our client by offering the right solutions for them. We are providers of IT services in Toronto and our mission is ensures you stay up and running at all times. Entirely cloud based Any number of devices...

Quick Logistics LLC

QUICK LOGISTICS LLC is one of the largest, multi-disciplined engineering, contracting and construction company in the Sultanate of Oman. Established in the year 2007. Quick Logistics LLC is the name behind many of the Middle East's most advanced and prestigious...

VB Mart

Indian Expats in Oman are often on the lookout for Indian grocery stores. We at VB Mart specialize in procuring products from India and delivering them directly to you. Right from fresh Fruits and Vegetables, Rice & Dals, Spices & Seasonings to Packaged &...

Vasanta Bhavan

Vasanta Bhavan prepares the food in such a way it is not only tasty it is healthy also. When the name Vasanta Bhavan is chosen its iconic in itself for vegetarian cuisine from southern part of India. Food that every household has some combination in the South, is...

Rise Global Mart

RISE GLOBAL MART Like Good Food Alliance and ThaiNilam one more initiative is being unveiled today from The Rise eco system- Rise Mart. With a grand vision to becom a globally spread Hyper Mart. Mr. Jose Mikle Robin will head it. Wish great luck!! The RISE is an...

Oasis Smart services & Trading

Oasis Smart has its expertise in IT & Telecom, Security & Automation, Civil & MEP Company, Specialized in IT & Security automation, Fiber Optic, Copper cabling & ProjectManagement. We provide IT Support Services to pc's. servers etc, with depth of...

Biotab7

We love chemical science. Our goal is to put the latest advances into practical use. Our international team of chemists and scientists are backed by experienced business and technology networks. We pride ourselves on being environmentally ethical and mindful. Biotab7...

Global Business Synergy

Global Business Synergies (GBS)leverages the competitive advantage of successful companies and organizations by establishing linkages with global partners and organizations to increase productivity and competitiveness.Contact UsMr. AlvitoOur BusinessQuick Links Media...

Quick Links

Contact Us

No:14, North Mada Road,
Sri Nagar, Saidapet,
Chennai – 600015

info@jmrgroup.org

+91-83003 34716

+91-93840 58113

Industries

 • Construction
 • Real Estate
 • Financial Services
 • Consumer Goods & Distribution
 • Media & Technology
 • Energy & Resources
 • Manufacturing
 • Transportation & Hospitality

VTO Consulting

VTO Consulting

What We Do

Since 2010, we have been providing peace of mind for our client by offering the right solutions for them. We are providers of IT services in Toronto and our mission is ensures you stay up and running at all times.

 • Entirely cloud based
 • Any number of devices
 • Single sign-in
 • Disaster recovery
 • Access from anywhere
 • Real-time backups

CLOUD COMPUTING

VTO provides the tools to make a smooth migration to the clouds. Utilizing private and public cloud options to enable you operations and growth.
~

Managed Services

We provide on-site and remote services to support your IT systems to provide peak performance around the clock.

b

Security

VTO helps it clients protect their business from all form of disaster and provide backup and business continuity even if a disaster happens.

Our Business

JMR Foundation

JMR FOUNDATION நமது JMR Foundation -ன் நிறுவனர் திரு. ஜோஸ் மைக்கிள் ராபின் மற்றும் புனித வின்சென்ட் தே பவுல் ஆலஞ்சி கிளைச் சபை சார்பில் ஏழைக்கு வீடு திட்டத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட வீடு,  11.10.2020  காலை 8.00 மணியளவில் அருட்பணி. மரிய சூசை வின்சென்ட் அவர்களால்...

Malaysian Cleansing Services Sdn & Bhd

Initiated and implementing many developmental projects directly and also through NGO’s & community based organizations. Major focus is on creating income generation programs for women and unemployed youths. Sponsoring skill training programs and encouraging rural...

VTO Consulting

What We DoSince 2010, we have been providing peace of mind for our client by offering the right solutions for them. We are providers of IT services in Toronto and our mission is ensures you stay up and running at all times. Entirely cloud based Any number of devices...

Quick Logistics LLC

QUICK LOGISTICS LLC is one of the largest, multi-disciplined engineering, contracting and construction company in the Sultanate of Oman. Established in the year 2007. Quick Logistics LLC is the name behind many of the Middle East's most advanced and prestigious...

VB Mart

Indian Expats in Oman are often on the lookout for Indian grocery stores. We at VB Mart specialize in procuring products from India and delivering them directly to you. Right from fresh Fruits and Vegetables, Rice & Dals, Spices & Seasonings to Packaged &...

Vasanta Bhavan

Vasanta Bhavan prepares the food in such a way it is not only tasty it is healthy also. When the name Vasanta Bhavan is chosen its iconic in itself for vegetarian cuisine from southern part of India. Food that every household has some combination in the South, is...

Rise Global Mart

RISE GLOBAL MART Like Good Food Alliance and ThaiNilam one more initiative is being unveiled today from The Rise eco system- Rise Mart. With a grand vision to becom a globally spread Hyper Mart. Mr. Jose Mikle Robin will head it. Wish great luck!! The RISE is an...

Oasis Smart services & Trading

Oasis Smart has its expertise in IT & Telecom, Security & Automation, Civil & MEP Company, Specialized in IT & Security automation, Fiber Optic, Copper cabling & ProjectManagement. We provide IT Support Services to pc's. servers etc, with depth of...

Biotab7

We love chemical science. Our goal is to put the latest advances into practical use. Our international team of chemists and scientists are backed by experienced business and technology networks. We pride ourselves on being environmentally ethical and mindful. Biotab7...

Global Business Synergy

Global Business Synergies (GBS)leverages the competitive advantage of successful companies and organizations by establishing linkages with global partners and organizations to increase productivity and competitiveness.Contact UsMr. AlvitoOur BusinessQuick Links Media...

Quick Links

Contact Us

No:14, North Mada Road,
Sri Nagar, Saidapet,
Chennai – 600015

info@jmrgroup.org

+91-83003 34716

+91-93840 58113

Industries

 • Construction
 • Real Estate
 • Financial Services
 • Consumer Goods & Distribution
 • Media & Technology
 • Energy & Resources
 • Manufacturing
 • Transportation & Hospitality

Quick Logistics LLC

Quick Logistics LLC

QUICK LOGISTICS LLC is one of the largest, multi-disciplined engineering, contracting and construction company in the Sultanate of Oman. Established in the year 2007.

Quick Logistics LLC is the name behind many of the Middle East’s most advanced and prestigious facilities. Since 2007, we have been providing our clients with reliable solutions to their most complex construction challenges. Today, we are recognized as a regional leader in the industry, for our strength in traditional construction methods and for our creative, fresh approach to cutting edge technologies and delivery systems. Our expertise spans the construction industry spectrum, from smaller renovations to multi-million Rial projects. We specialize in Road works, Landscaping, Asphalting works, Waterproofing, Pest Control, and construction of commercial, institutional and educational buildings, etc. Our success is driven by more than building some of the most advanced facilities for our corporate, institutional and government clients. More and more of our clients are turning to us for our distinctive ability to implement innovative project management techniques and to serve as a reliable provider of knowledge-driven solutions for their complex construction projects.

 

Our Business

JMR Foundation

JMR FOUNDATION நமது JMR Foundation -ன் நிறுவனர் திரு. ஜோஸ் மைக்கிள் ராபின் மற்றும் புனித வின்சென்ட் தே பவுல் ஆலஞ்சி கிளைச் சபை சார்பில் ஏழைக்கு வீடு திட்டத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட வீடு,  11.10.2020  காலை 8.00 மணியளவில் அருட்பணி. மரிய சூசை வின்சென்ட் அவர்களால்...

Malaysian Cleansing Services Sdn & Bhd

Initiated and implementing many developmental projects directly and also through NGO’s & community based organizations. Major focus is on creating income generation programs for women and unemployed youths. Sponsoring skill training programs and encouraging rural...

VTO Consulting

What We DoSince 2010, we have been providing peace of mind for our client by offering the right solutions for them. We are providers of IT services in Toronto and our mission is ensures you stay up and running at all times. Entirely cloud based Any number of devices...

Quick Logistics LLC

QUICK LOGISTICS LLC is one of the largest, multi-disciplined engineering, contracting and construction company in the Sultanate of Oman. Established in the year 2007. Quick Logistics LLC is the name behind many of the Middle East's most advanced and prestigious...

VB Mart

Indian Expats in Oman are often on the lookout for Indian grocery stores. We at VB Mart specialize in procuring products from India and delivering them directly to you. Right from fresh Fruits and Vegetables, Rice & Dals, Spices & Seasonings to Packaged &...

Vasanta Bhavan

Vasanta Bhavan prepares the food in such a way it is not only tasty it is healthy also. When the name Vasanta Bhavan is chosen its iconic in itself for vegetarian cuisine from southern part of India. Food that every household has some combination in the South, is...

Rise Global Mart

RISE GLOBAL MART Like Good Food Alliance and ThaiNilam one more initiative is being unveiled today from The Rise eco system- Rise Mart. With a grand vision to becom a globally spread Hyper Mart. Mr. Jose Mikle Robin will head it. Wish great luck!! The RISE is an...

Oasis Smart services & Trading

Oasis Smart has its expertise in IT & Telecom, Security & Automation, Civil & MEP Company, Specialized in IT & Security automation, Fiber Optic, Copper cabling & ProjectManagement. We provide IT Support Services to pc's. servers etc, with depth of...

Biotab7

We love chemical science. Our goal is to put the latest advances into practical use. Our international team of chemists and scientists are backed by experienced business and technology networks. We pride ourselves on being environmentally ethical and mindful. Biotab7...

Global Business Synergy

Global Business Synergies (GBS)leverages the competitive advantage of successful companies and organizations by establishing linkages with global partners and organizations to increase productivity and competitiveness.Contact UsMr. AlvitoOur BusinessQuick Links Media...

Quick Links

Contact Us

No:14, North Mada Road,
Sri Nagar, Saidapet,
Chennai – 600015

info@jmrgroup.org

+91-83003 34716

+91-93840 58113

Industries

 • Construction
 • Real Estate
 • Financial Services
 • Consumer Goods & Distribution
 • Media & Technology
 • Energy & Resources
 • Manufacturing
 • Transportation & Hospitality

VB Mart

VB Mart

Indian Expats in Oman are often on the lookout for Indian grocery stores. We at VB Mart specialize in procuring products from India and delivering them directly to you. Right from fresh Fruits and Vegetables, Rice & Dals, Spices & Seasonings to Packaged & Frozen products, Beverages, Ready to Eat, Snacks – we have it all.
Under vegetarian we’ve a wide type of dishes like masala dosa,poori,chappathi,thali food, biriyani, noodles,friedrice and the primary appeal is the live making of foods like appam,puttu and so forth…The scrumptious vegetarian and Jain meals are supplied at your destinations as according to your convenience.

Our Business

JMR Foundation

JMR FOUNDATION நமது JMR Foundation -ன் நிறுவனர் திரு. ஜோஸ் மைக்கிள் ராபின் மற்றும் புனித வின்சென்ட் தே பவுல் ஆலஞ்சி கிளைச் சபை சார்பில் ஏழைக்கு வீடு திட்டத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட வீடு,  11.10.2020  காலை 8.00 மணியளவில் அருட்பணி. மரிய சூசை வின்சென்ட் அவர்களால்...

Malaysian Cleansing Services Sdn & Bhd

Initiated and implementing many developmental projects directly and also through NGO’s & community based organizations. Major focus is on creating income generation programs for women and unemployed youths. Sponsoring skill training programs and encouraging rural...

VTO Consulting

What We DoSince 2010, we have been providing peace of mind for our client by offering the right solutions for them. We are providers of IT services in Toronto and our mission is ensures you stay up and running at all times. Entirely cloud based Any number of devices...

Quick Logistics LLC

QUICK LOGISTICS LLC is one of the largest, multi-disciplined engineering, contracting and construction company in the Sultanate of Oman. Established in the year 2007. Quick Logistics LLC is the name behind many of the Middle East's most advanced and prestigious...

VB Mart

Indian Expats in Oman are often on the lookout for Indian grocery stores. We at VB Mart specialize in procuring products from India and delivering them directly to you. Right from fresh Fruits and Vegetables, Rice & Dals, Spices & Seasonings to Packaged &...

Vasanta Bhavan

Vasanta Bhavan prepares the food in such a way it is not only tasty it is healthy also. When the name Vasanta Bhavan is chosen its iconic in itself for vegetarian cuisine from southern part of India. Food that every household has some combination in the South, is...

Rise Global Mart

RISE GLOBAL MART Like Good Food Alliance and ThaiNilam one more initiative is being unveiled today from The Rise eco system- Rise Mart. With a grand vision to becom a globally spread Hyper Mart. Mr. Jose Mikle Robin will head it. Wish great luck!! The RISE is an...

Oasis Smart services & Trading

Oasis Smart has its expertise in IT & Telecom, Security & Automation, Civil & MEP Company, Specialized in IT & Security automation, Fiber Optic, Copper cabling & ProjectManagement. We provide IT Support Services to pc's. servers etc, with depth of...

Biotab7

We love chemical science. Our goal is to put the latest advances into practical use. Our international team of chemists and scientists are backed by experienced business and technology networks. We pride ourselves on being environmentally ethical and mindful. Biotab7...

Global Business Synergy

Global Business Synergies (GBS)leverages the competitive advantage of successful companies and organizations by establishing linkages with global partners and organizations to increase productivity and competitiveness.Contact UsMr. AlvitoOur BusinessQuick Links Media...

Quick Links

Contact Us

No:14, North Mada Road,
Sri Nagar, Saidapet,
Chennai – 600015

info@jmrgroup.org

+91-83003 34716

+91-93840 58113

Industries

 • Construction
 • Real Estate
 • Financial Services
 • Consumer Goods & Distribution
 • Media & Technology
 • Energy & Resources
 • Manufacturing
 • Transportation & Hospitality

Vasanta Bhavan

Vasanta Bhavan

Vasanta Bhavan prepares the food in such a way it is not only tasty it is healthy also. When the name Vasanta Bhavan is chosen its iconic in itself for vegetarian cuisine from southern part of India. Food that every household has some combination in the South, is cooked and served in its authenticity at Vasanta Bhavan.

 

Our Business

JMR Foundation

JMR FOUNDATION நமது JMR Foundation -ன் நிறுவனர் திரு. ஜோஸ் மைக்கிள் ராபின் மற்றும் புனித வின்சென்ட் தே பவுல் ஆலஞ்சி கிளைச் சபை சார்பில் ஏழைக்கு வீடு திட்டத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட வீடு,  11.10.2020  காலை 8.00 மணியளவில் அருட்பணி. மரிய சூசை வின்சென்ட் அவர்களால்...

Malaysian Cleansing Services Sdn & Bhd

Initiated and implementing many developmental projects directly and also through NGO’s & community based organizations. Major focus is on creating income generation programs for women and unemployed youths. Sponsoring skill training programs and encouraging rural...

VTO Consulting

What We DoSince 2010, we have been providing peace of mind for our client by offering the right solutions for them. We are providers of IT services in Toronto and our mission is ensures you stay up and running at all times. Entirely cloud based Any number of devices...

Quick Logistics LLC

QUICK LOGISTICS LLC is one of the largest, multi-disciplined engineering, contracting and construction company in the Sultanate of Oman. Established in the year 2007. Quick Logistics LLC is the name behind many of the Middle East's most advanced and prestigious...

VB Mart

Indian Expats in Oman are often on the lookout for Indian grocery stores. We at VB Mart specialize in procuring products from India and delivering them directly to you. Right from fresh Fruits and Vegetables, Rice & Dals, Spices & Seasonings to Packaged &...

Vasanta Bhavan

Vasanta Bhavan prepares the food in such a way it is not only tasty it is healthy also. When the name Vasanta Bhavan is chosen its iconic in itself for vegetarian cuisine from southern part of India. Food that every household has some combination in the South, is...

Rise Global Mart

RISE GLOBAL MART Like Good Food Alliance and ThaiNilam one more initiative is being unveiled today from The Rise eco system- Rise Mart. With a grand vision to becom a globally spread Hyper Mart. Mr. Jose Mikle Robin will head it. Wish great luck!! The RISE is an...

Oasis Smart services & Trading

Oasis Smart has its expertise in IT & Telecom, Security & Automation, Civil & MEP Company, Specialized in IT & Security automation, Fiber Optic, Copper cabling & ProjectManagement. We provide IT Support Services to pc's. servers etc, with depth of...

Biotab7

We love chemical science. Our goal is to put the latest advances into practical use. Our international team of chemists and scientists are backed by experienced business and technology networks. We pride ourselves on being environmentally ethical and mindful. Biotab7...

Global Business Synergy

Global Business Synergies (GBS)leverages the competitive advantage of successful companies and organizations by establishing linkages with global partners and organizations to increase productivity and competitiveness.Contact UsMr. AlvitoOur BusinessQuick Links Media...

Quick Links

Contact Us

No:14, North Mada Road,
Sri Nagar, Saidapet,
Chennai – 600015

info@jmrgroup.org

+91-83003 34716

+91-93840 58113

Industries

 • Construction
 • Real Estate
 • Financial Services
 • Consumer Goods & Distribution
 • Media & Technology
 • Energy & Resources
 • Manufacturing
 • Transportation & Hospitality

X